Konkurs za sufinansiranje članarine za djecu
05.06.2020

Na osnovu člana 85 Zakona o sportu („Službeni list CG“ 44/18), a u skladu sa Odlukom Ministarstva sporta i mladih broj 01-10701-002/20-486 od 28.05.2020. godine, Ministarstvo raspisuje:

J A V N I P O Z I V

za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova

I. U skladu sa Odlukom Ministarstva sporta i mladih broj 01-10701-002/20-486 od 28.05.2020.godine, Ministarstvo sporta i mladih u 2020. godini sufinansiraće do 70% iznosa članarine za djecu rođenu 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011. godine, koja se bave sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova.

II. Pravo prijave na javni poziv imaju sportski klubovi ako ispunjavaju sljedeće uslove:

- obavljaju sportsku djelatnost u sportu koji je razvrstan u I i II kategoriju sportova koji su na programu Olimpijskih igara;


- imaju najmanje jednu seniorsku ekipu u kolektivnom sportu, odnosno najmanje jednog seniora takmičara u pojedinačnom sportu, koji učestvuju u sistemu takmičenja koje organizuje nadležni nacionalni sportski savez, sastavljenu od sportista registrovanih kod tog saveza;


- ako je protekla najmanje jedna godina od dana njegovog osnivanja; 


- ako u odnosu na broj djece koju prijavljuju za sufinansiranje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sportu, u pogledu prostora, kadra i opreme.

III. Uz Prijavu na javni poziv, koja čini sastavni dio ovog javnog poziva, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- potvrdu predsjednika kluba o prosječnoj mjesečnoj članarini u prethodnih godinu dana;


- kopiju rješenja o osnivanju i upisu u Registar sportskih organizacija, odnosno usklađivanju rada, organizacije i opštih akata sa Zakonom o sportu;


- potvrdu nadležnog nacionalnog saveza da imaju najmanje jednu seniorsku ekipu u kolektivnom sportu, odnosno najmanje jednog seniora takmičara u pojedinačnom sportu, koji učestvuju u sistemu takmičenja koje organizuje nadležni nacionalni sportski savez, sastavljenu od sportista registrovanih kod tog saveza;


- potvrdu o početnom broju djece koji prijavljuju za sufinansiranje (forma potvrde u prilogu).

Ministarstvo donosi odluku o izboru sportskih klubova u okviru kojih će sufinansirati uključivanje djece u sportske aktivnosti, u svakoj opštini u Crnoj Gori, na osnovu koje se zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze sportskih klubova i Ministarstva.

Prilikom zaključivanja ugovora sportski klub je dužan da dostavi dokaze o ispunjenosti uslova u odnosu na broj prijavljene djece (kopije ugovora za trenere i sportski objekat i potvrdu ovlašćenog lica o posjedovanju opreme, kao i spisak te opreme).

Prijave na javni poziv sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Ministarstva sporta i mladih, svakog radnog dana od 08:00h do 10:00h i od 12:00h do 14:00h, ili poštom, slanjem na adresu: Ministarstvo sporta i mladih, Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br.3, sa naznakom „Za javni poziv – za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova“.

Prijave na javni poziv se podnose u roku od 25 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet stranici Ministarstva sporta i mladih, zaključno sa 29.06.2020.godine.