Važno obavještenje svim klubovima
23.07.2018

13.07.2018. počela primjena novog Zakona o sportu (“Sl. list CG”, br. 44/18) koji možete pronaći na sajtu Ministarstva sporta ili  preuzeti sa sljedećeg linka:

http://www.ms.gov.me/biblioteka/zakoni .

U skladu sa novim zakonom potrebno je izvršiti preregistraciju svih sportskih klubova. Važno je ispoštovati rokove za usklađivanje rada, organizacije i opštih akata sa odredbama novog Zakona.

Član 143

Sportski klubovi, sportska društva i sportsko-rekreativna društva koji na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju sportsku djelatnost, dužni su da usklade rad, organizaciju i opšte akte sa odredbama ovog zakona, u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Sportski klubovi, sportska društva i sportsko-rekreativna društva su dužna da u roku iz stava 1 ovog člana podnesu Ministarstvu uz zahtjev i statut sačinjen u skladu sa članom 59 ovog zakona, odluku o obrazovanju organa u skladu sa čl. 60 do 66 ovog zakona i dokaze o ispunjenosti uslova za obavljanje sportske djelatnosti iz člana 48 st 1 i 2 ovog zakona.

Član 60

Obavezni organi sportske organizacije su: predsjednik sportske organizacije, skupština sportske organizacije i upravni odbor sportske organizacije.
Sportska organizacija može imati direktora i druge organe u skladu sa statutom.
Izuzetno od stava 1 ovog člana sportsko-rekreativna društva, školska sportska društva i studentska sportska društva, imaju predsjednika, a mogu imati i druge organe u skladu sa ovim zakonom.
Pojedinačni akti koje donose organi sportske organizacije moraju biti u skladu sa opštim aktima sportske organizacije, sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza i ovim zakonom.

Član 61

Adminstrativno-tehničke poslove u sportskoj organizaciji obavlja sekretar.
Sekretar može biti lice koje ima položen stručni ispit za rad u oblasti sporta i potreban nivo obrazovanja.
Potreban nivo obrazovanja iz stava 2 ovog člana je IV nivo obrazovanja, osim za nacionalne sportske saveze, COK i POK za koje je potreban VI nivo obrazovanja.

Član 62

Član organa sportske organizacije, odnosno direktor, ako ga sportska organizacija ima, ne može biti lice koje je:
1) osnivač, vlasnik udjela ili akcija, zastupnik, stečajni upravnik, zaposleni ili član druge sportske organizacije iste vrste sporta u Crnoj Gori ili inostranstvu, osim u nacionalnom sportskom savezu čiji je ta sportska organizacija član;
2) vlasnik, odnosno član organa sportske kladionice;
3) član porodice lica koje je u organu druge sportske organizacije u istoj vrsti sporta;
4) pravosnažno osuđeno za krivično djelo za koje mu je izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri godine, ili za krivično djelo protiv života i tijela, sloboda i prava čovjeka i građanina, polne slobode, imovine, platnog prometa i privrednog poslovanja, zdravlja ljudi, ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, javnog reda i mira, službene dužnosti i čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; ili
5) pravosnažno osuđeno za prekršaj propisan posebnim zakonom kojim se uređuje sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.
Predsjednik sportske organizacije i član upravnog odbora sportske organizacije ne može biti lice koje je: predsjednik države, predsjednik i član Vlade, predsjednik i poslanik Skupštine Crne Gore, predsjednik političke partije, predsjednik opštine, predsjednik i odbornik skupštine opštine, glavni administrator u opštini, nosilac pravosudne funkcije i lice zaposleno u državnom organu, organu državne uprave, lokalne uprave i privrednom društvu čiji je osnivač država, odnosno opština, u oblasti sporta.
Lica zaposlena u Ministarstvu i organima lokalne uprave nadležnim za oblast sporta, ne mogu biti angažovana u sportskim organizacijama.
Isto lice može biti član samo jednog organa sportske organizacije, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 63

Predsjednik sportske organizacije je lice koje zastupa sportsku organizaciju.
Predsjednik sportske organizacije može pojedina ovlašćenja za zastupanje sportske organizacije dati drugom licu, u skladu sa statutom.
Predsjednik sportske organizacije može biti lice koje ima poslovnu sposobnost i ima prebivalište, odnosno boravište u Crnoj Gori.
Mandat predsjednika sportske organizacije traje četiri godine.
Predsjednik sportske organizacije:
1) predstavlja i zastupa sportsku organizaciju i odgovara za zakonitost rada sportske organizacije;
2) saziva i predsjedava sjednicama upravnog odbora;
3) predlaže upravnom odboru sekretara i direktora sportske organizacije;
4) potpisuje ugovore sa sportistima, i licima koja obavljaju stručne poslove u sportu i druge akte;
5) dostavlja podatke o sportistima radi upisa uregistar sportista koji vodi nadležni nacionalni sportski savez;
6) izvršava odluke skupštine i upravnog odbora;
7) potpisuje godišnji finansijski izvještaj;
8) potpisuje Izvještaj o poslovanju;
9) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima sportske organizacije.
Predsjednik sportske organizacije za svoj rad odgovara skupštini sportske organizacije.

Član 64

Skupština sportske organizacije ima najmanje pet članova. Mandat skupštine sportske organizacije traje pet godina.
Skupštinu čine delegati sportske organizacije, izabrani na način i po postupku utvrđenom statutom, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.
Skupština sportske organizacije:
1) donosi statut sportske organizacije, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva;
2) donosi godišnji plan rada sportske organizacije;
3) usvaja izvještaj o poslovanju sportske organizacije za prethodnu kalendarsku godinu;
4) donosi godišnje finansijske izvještaje sportske organizacije;
5) donosi sportska pravila;
6) bira i razrješava predsjednika sportske organizacije, predsjednika skupštine i članove upravnog odbora;
7) donosi odluke o visini naknada predsjednika i članova organa sportske organizacije;
8) donosi odluke o prestanku sportske organizacijei raspodjeli preostale imovine;
9) donosi odluke i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa sportske organizacije.
Skupština zasijeda redovno jedanput godišnje.
Skupština zasijeda vanredno na zahtjev predsjednika skupštine, predsjednika sportske organizacije, odnosno upravnog odbora ili jedne trećine članova skupštine.
Skupština donosi odluke ako je prisutno više od polovine članova skupštine sportske organizacije, većinom glasova prisutnih članova.

Član 65

Predsjednik skupštine sportske organizacije može biti lice koje ima prebivalište, odnosno boravište u Crnoj Gori.
Mandat predsjednika skupštine sportske organizacije traje pet godina. Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama skupštine sportske organizacije.
Predsjednik skupštine sportske organizacije dužan je da obavještenje o vremenu i mjestu održavanja sjednice skupštine dostavi svim članovima skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

Član 66

Upravni odbor sportske organizacije ima najmanje tri člana.
Najmanje jedan član upravnog odbora mora biti sportista koji obavlja sportsku aktivnost u vrsti sporta u kojoj sportska organizacija obavlja djelatnost.
Predsjednik sportske organizacije je predsjednik upravnog odbora. Mandat upravnog odbora sportske organizacije traje četiri godine. Upravni odbor sportske organizacije:
1) sprovodi odluke skupštine sportske organizacije;
2) sačinjava godišnji izvještaj o poslovanju;
3) sačinjava godišnji finansijski izvještaj;
4) predlaže skupštini plan rada;
5) sačinjava izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu;
6) predlaže skupštini finansijski plan;
7) predlaže skupštini visinu naknada predsjedniku i članu organa sportske organizacije;
8) donosi odluke o učlanjivanju sportske organizacije u saveze i međunarodne sportske organizcije;
9) bira i razrješava sekretara i direktora sportske organizacije;
10) donosi Poslovnik o svom radu;
11) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom sportske organizacije.
Upravni odbor za svoj rad odgovara skupštini sportske organizacije.